Translations:Mercenaries/21/zh-cn

From Project Diablo 2
Jump to navigation Jump to search

技能

 • 第三幕佣兵 (铁狼) 新增各自专属的元素专精并使用下列技能:
  • 火焰: 陨石代替地狱火
  • 冰冷: 暴风雪代替冰川尖刺冰封装甲
  • 闪电: 静电力场代替充能弹
 • 第五幕佣兵 (野蛮人) 现在使用下列技能:
  • 专心: 专心代替击晕
  • 旋风: 旋风, 战嗥, & 战斗体质代替重击 & 击晕